Al Bakiyye Yapı, Ek ve Haller Tablosu
()
Al Bakiyye yapay dilinde ismin halleri, zaman, isim ekleri, edat, bağlaç vb. yapılar...
 

DURUM

BK

Okunuş

ÖRNEK

TÜRKÇE

Yalın Hal

 

bark

Ḷર⊲

Ev

Belirtme (i)

..↾  - ⥙ - Й

Barkıı - Barkng

Barknû

Ḷર⊲..↾  -  Ḷર⊲⥙ -

Ḷર⊲Й

Evi

Yönelme (e)

Э, ∧, ⥙

Barka, barknga

Ḷર⊲∧ - Ḷર⊲⥙

Eve

Bulunma (de)

Ɔ

Barkda

Ḷર⊲Ɔ

Evd

Ayrılma (den)

Ɔ〟

Barkdan

Ḷર⊲ Ɔ〟

Evden

İlgi (in/ın)

Barkın

Ḷર⊲ 〟

Evin

Vasıta (yla)

ᒍ〟

Barklan

Ḷર⊲ᒍ〟

Ev ile

Eşitlik /-e göre (ce, çe)

C

Barkca

Ḷર⊲C

Eve göre

Aitlik (ki)

Ӄ

Barkdaki

Ḷર⊲ƆӃ

Evdeki

Sıralama (ng)

Berenng

Бર〟⥙

Birinci

Çoğul (ler, lar)

ᒍર

Barklar

Ḷર⊲ᒍર

Evler

Çoğul toplu (an)

Ɲ

Barkan

Ḷર⊲Ɲ

Evlikler (site, apartman)

Çoğul beşer (at)

@

Hayvanat

てI୨Ɲ@

Hayvanlar topluluğu

Çoğul Toplu (Gêân)

ГӬƝ

Adamîgêân

⥌ƆM..↾ГӬƝ

Âdemoğulları

Çift çoğul

I〟

Eyin

⥌ƆMI〟

Adamlar

Sorgu (mı, mu, mü, mi)

Mı ist lâ bark

م ჰŧ ᒍӬ Ḷર⊲

Bu ev mi? 

Soy devamı, dahil olma (î, -di)

..↾

Türkî

ᛠᎧ’ર⟓..↾

Türkî, Türk Soyu, 

Dahil olma, Aidiyet (e)

Ӭ

Aane

⥌ƝӬ

(Zamane) Zamanın, zamana ait, dahil olunan zaman

Mülke aitlik (iye)

Türkeyye

ᛠᎧ’ર⟓৬

Türk’e ait olan

- olan kişi (men)

Acezmen

⥌CᓬⰘ

Aciz olan, çaresiz olan

Olumsuz (na)

Й

Nâhoş

ЙحOҰ

Hoş olmayan

Olumsuz (sız, siz)

๛ഥ'

Mutsız

MᎧᛠ๛ഥ'

Mutsuz, mutlu değil

Süreklilik (ber)

Бર

Berdevam

БરƆ୨M

Süren, devam eden

Yer-zaman (gâh)

Гԋ

sehergâh

≾ԋરГԋ

Seher vakti

Olumsuzluk (bi)

Б

Biçarei

БĊཞ

Çaresiz

Yer, aidiyet (estan)

≾웃〟

Türkestayen

ᛠᎧ’ર⟓≾웃〟

Türk’e ait

Eylemci (kâr)

⟓Ӭર

Saynatkâr

ثاƝ@⟓Ӭર

Sanat yapan kişi

Nitelik (mend)

Ⱈഥ

Dertmend

ƆરᛠⰘഥ

Derdi olan

Gibi 

⟓Ⱈ

Keymen

 

gibi

ki

Ӄ

Ki

Ӄ

ki

için

↾Ċ❞

içün

 

için

-e göre

Э ГરЭ

E gere

 

-e göre

üzere

Ꭷ’ഥ'ཞ

Üzre

 

üzere

ve

Ve

   

de

Ɔ

De

   

Veya

/

Veya

 

Veya, ya da 

Ama

Amma

 

Ama, fakat, lakin

Olarak

X

Aks

 

olarak

-den beri

Ɔ〟 Бཞ

Den berii

   

kâh

⟓Ӭて

Kâh

   

Yahut

৬Ꮦഥ

Yahud

   

Hatta

て@ʷ

Hatta

   

Diye

Ɔ৬

Diye

   

İse

≾Э

Ese

   

kezâ

⟓ഥ'∧

Keyza

   

Hani

てЙ

Haynû

   

-ci, -çı (isimden isim)

C

Barkcı

Ḷર⊲ C

evci

-nç (fiilden isim)

λ

İnanç

↾Ɲλ

İnanç

-gaç, -geç

૭’’Ċ - ГĊ

Süzgeç

ثاᎧ’ഥ'૭’’Ċ

Süzgeç

-lık (isimden isim)

ᒍ↓

Başlok

Ḷ≾.ᒍ↓

Başlık

-ce, -ca (isimden isim)

C-Ċ

Türkçe

ᛠᎧ’ર⟓Ċ

Türkçe

-lı (sıfat yapma)

ᒍᎧ

Duzlu

ഥᎧᓬᒍᎧ

Tuzlu

-sız (olumsuz)

๛ᓬ

Duzsuz

ഥᎧᓬ๛ᓬ

Tuzsuz

-ti (yansıma)

Işıltı

↾Ұᒍᛠ

Işıltı

-cil 

Cᒍ

Barqcıl

ḶરCᒍ

Evcil

-daş

Ɔ≾.

Vavtaydaş

୨웃Ɔ≾.

Vatandaş

-gil

Г↾ᒍ

Aligil

∧ᒍ↾Г↾ᒍ

Aligil

-leyin

ᒍIƝ

Sabahlayın

≾ḶحᒍIƝ

Sabahleyin

-nci = eng

Bereng

Бર⥙

Birinci

-er

↾ર

Gelir

Гᒍ↾ર

Gelir

cik

C⊲

Almacık

ᒍM⥌ C⊲

Elmacık

-me (kalıcı nesne)

૪M̃

Baaşlamma

Ḷ≾.૪M̃

Başlama

-iş (kalıcı nesne)

≾.

Tekeyeş

ᛠ⟓≾.

Dikiş

-en (eylemci)

G〟

Bakğan

Ḷ⊲ G〟

Bakan

-mek (mastar)

MЭ⟓

Ekmek

Э⟓MЭ⟓

Ekmek

-esi (sıfat-isim)

≾..↾

Bakası

Ḷ⊲≾..↾

Bakası

-mez (olumsuzluk)

M⥌ᓬ

Çıkmaz

Ċ↾⊲M⥌ᓬ

Çıkmaz

-r (isim-sıfat)

Yazar

৬ᓬર

Yazar

-dik (isim-sıfat)

ƆI↓

Olmadık

⧽MƆI↓

Olmadık

-ecek (isim-sıfat)

C⊲

Yakalcak

৬⊲C⊲

Yakacak

-miş (isim – sıfat)

የ≾.

Geçmiş

ГĊየ≾.

Geçmiş

-im (hal – durum)

M

Seçem

≾ĊM

Seçim

-gi (fiil – isim – nesne)

Г

Vergi

ⱱરГ

Vergi

-gin (ğın) (anlam büyütme)

G〟

dalğın

ƆᒍG〟

Dalgın

-l (isim sıfat)

..↾

Yazıı / Yaziii

৬ᓬ..↾

Yazı

-ici (devamlılık)

↾C

Kalıcı

⊲↾C

Kalıcı

-k (eyleme uğramış nesne)

Çürok

ĊᎧ’ર↓

Çürük

-ken (isim – sıfat)

       

-ti 

Belirti

Бᒍ↾રᛠ

Belirti

-ek

⥌⊲

Konak

⊲❞⥌⊲

Konak

λ

İnanç

↾λ

İnanç

-le (fiil yapım)

૪⥌

Suçla

ثاᎧ’Ċ૪⥌

Suçla

-len (fiil yapım)

ᒍ〟

Barklan

Ḷર⊲ᒍ〟

Evlen

-dir (fiil yapım)

ط/ഥ

Yazdır

ېᓬഥ

Yazdır

-ak (fiilden isim)

⥌⊲

Yatak

৬@⥌⊲

Yatak

-ler, -lar (Çekim eki)

ᒍર

Barklar

Ḷર⊲ᒍર

Evler

-gu, -nu, lu, te

ГᎧ, Й, ૪Ꭷ, ᛠ

Bilgiti

Б↾ᒍГᛠ

Bilgisi

Vasıta (Vaslam)

୨≾૪

Rayvaslam

મ୨≾૪

Tren (çekit, sıralı vagonlarda yolcu çeken taşıyıcı araç)

-nın, -nin (riy)

riy Barq

ཞ Ḷર⊲

Evin

-kul

Ø

Araybakul

રIḶØ

Araba kullanmak

-Wû

ϢᎧ’’

Barqwû

Ḷર⊲ϢᎧ’’

Ev ile ilgili, eve dair, ev hakkında

-tiy

       

-artı

+

Bunuartı

ḶЙ+

Buna ek olarak

-yada

/

Ol yada Bu

⧽ / Ḷ

O veya bu

-mı

Mı el Barq

የ ᒍ Ḷર⊲

Bu ev mi?

Yol

ᕴ⧽

Yolvaslam

ᕴ⧽୨≾૪

Otobüs

Rayol

મᕴ⧽

Rayolvaslam

મᕴ⧽୨≾૪

Demir yolu-kara yolu aracı

Tek

ᛠ↓

Tekvaslam

ᛠ↓୨≾૪

Bisiklet, iki tekerli araç

Ray

Rayvaslam

મ୨≾૪

Tren

Uray

Ꭷમ

Urayvaslam

Ꭷમ୨≾૪

Tramvay

Aray

⥌મ

Arayvaslam

⥌મ୨≾૪

Metro

Den

ƆƝ

Denvaslam

ƆƝ୨≾૪

Gemi

Aden

⥌ƆƝ

Adenvaslam

⥌ƆƝ୨≾૪

Denizaltı

ᎧĊ

Uçvaslam

ᎧĊ୨≾૪

Uçak

Vaslam

୨≾૪

Vaslam

 

Taşıt

Var

୨ર

Var

Бર Ḷર⊲ ୨ર

Bir ev var

daha

ഥで

daha

ഥで ⧽ᒍᎧ

Daha büyük

Ya

Ya

৬ Ḷર⊲

Bilinen, tanınan ev

Ay

I

Ay

I Ḷર⊲

Bilinmeyen ama tanıtılan ev

Ol

Ol

⧽ Ḷર⊲

Bilinmeyen ev

El

El

ᒍ Ḷર⊲

Bilinen, daha önceden bahsedilen ev

ᒍӬ

ᒍӬ Ḷર⊲

Bilinmeyen ve özel ev

İiy

..↾

İiy

Ḷર⊲..↾

Nitelikli ev

Ber

Бર

Ber

Бર Ḷર⊲

Tanınmayan herhangi belirsiz bir ev

Ef … se

Ƒ … ≾Э

Ef se

Ƒ じてḺ ⧽રⰘ≾Э ᒍӬ Ḻમ Бર Г❞

Bir gün param olursa...

Olumsuz (na)

Й

Na

ЙてOҰ

Hoş olmayan

Olumsuz (sız, siz)

๛ഥ'

Sız

MᎧᛠ๛ഥ'

Mutsuz, mutlu değil

Olumsuzluk (bi)

Б

Bi

БĊཞ

Çaresiz

-sız (olumsuz)

๛ᓬ

Sız

ഥᎧᓬ๛ᓬ

Tuzsuz

-mez (olumsuzluk)

M⥌ᓬ

Maz

Ċ↾⊲M⥌ᓬ

Çıkmaz

- gayri (Olumsuz)

૭’’Iཞ

Gayriy

૭’’IཞてO≾.

Hol olmayan

zorunluluk

ᓬO૪ 

Zol

Ⱈ ᓬO૪ ৬ḺΛ 

Yapmak zorundayım

şart zorunluluk

-Mᒍ..↾

-meli

Ⱈ ৬ḺMᒍ..↾Ⱈ

Yapmalıyım

-ebilmek

⟓Ɲ

Ken

Ⱈ ⟓Ɲ ৬ḺΛ БᒍMЭ⟓ Бર Ḷર⊲

Yapabilirim

-ebilmek

-Э БᒍMЭ⟓

-Ebelmek

Ⱈ ৬ḺΛБᒍMЭ⟓

Yapabilirim

dilemek

Ɔᒍર

diler

Ⱈ Ɔᒍર ৬ḺΛ

Yapmayı dilerim

mecburiyet

ഥ’ર❞Ɔ

Zorunda

Ⱈ ഥ’ર❞Ɔ ৬ḺΛ

Yapmak zorundayım

-zeş...

ᓬ≾.

Zeş

ᓬ≾.て≾.@〟

(Zeşhaşaten) Parçalandı.

O-Ö

O - Ȫ

O-Ö

৬ᓬO

Bir nesne bir başkası tarafından yazılmaktadır.

E

Ӭ

E

৬ᓬӬ

Bir nesne kendiliğinde, kendi kendine yazılmaktadır.

Tun

ᛠ❞

Tun

৬ᓬᛠ❞

Bir nesne bir başka nesne aracılığıyla yazıdırılmaktadır.

İst

ჰŧ

İst

৬ᓬჰŧ

Bir nesne dönüşümü tamamlanmış durumu niteler.

Ge+ T

Г + fiil ᛠ°

Ge+ T

Г৬ᓬᛠ° (Geyazt)

Bir kişi, bir başkasına bir nesneyi yazdırtmaktadır.

Ge+ Tet

Г + fiil + ᛠ@

Ge+ Tet

Г৬ᓬᛠ@ (Geyaztet)

Bir nesne bir kişi tarafından bir başka vasıtayla bir başkasına yazdırttırmaktadır.

Et

@

Et

৬ᓬ@

Bir nesne biri veya kendiliğinden yazılmaya devam etmektedir. 

ama

M̃, ౨⊲ᛠ, ᒍӬ⟓〟, ৬ᒍЙ, ⥌Ḷ⥌

Amma, fakalte, lakeyin, yalnu, aba, 

 

Ama, fakat, lakin, yalnız, 

sebep

ЙƆ〟, Ḷ ≾БПᒍ〟, Ḷ ЙƆᒍ〟ḶЙ❞ ↾Ċ❞, てᛠર ↾Ċ❞, Бᒍk, て૭’’ʷ@Ɲ, Ϣર❞, Ϣ≾てᒍБ, ഥરᎧM, Ɔ≾てᒍБ, Ɔ≾ⱱГ〟

Nuden, bu sebeplen, bu nudenlen, bu yüzden, bunun içün, hater içün, belki, heggeten… 

Warun, Weshalbe, darum, deshalbe, deswegen

 

Neden, bu sebeple, bu nedenle, bu yüzden, bunun için, buna göre, hatırın için, belki, gerçekten...

ve

ⱱ, ᎧƝ

ve, un, 

 

ve, 

çünkü

Ċ❞⟓, ƆƝ, ϢIᒍ, Ɔ⥌, 

Çünkey, den, wayel, da

 

Çünkü

için

↾Ċ❞

içün

 

İçin

yoksa

ഥ’OƝƆર〟, Б૪⟓≾, ᕴ↓β∧ 

zonderen, bilamkes, yoksa

 

aksine,

koşul

Ƒ, ≾Э, ϢƝ, Ұ@

Ef, Esse, Wen, şayet, 

 

eğer, şayet, ise

 

I⟓Ɲ,  ⥌ᒍ≾〟

ayken, alsen

 

-iken

 

-Ɔ〟Эⱱʷᒍ, -Ɔ〟Бཞ,  -Ɔ〟⥌てર

den evvel, den beri, den ahır

 

den önce, den beri, den sonra

 

૭''રҰ〟, OḶϢᒍ, OḶҰ〟

garşın, obwol, obşayen, 

 

-e rağmen

 

БᒍЭC, ƆM

Belece, dem

 

Böylelikle

 

Ӄ

kio / ki / kiol

 

ki

 

/

yada, ve ya, 

 

veya, yahut, yada

 

ԋM ... ԋMƆ

hem...hemde

 

hem...hem de

 

⥌ƝҰ↾ᛠ@, ৬રƝG

anşıtat, yerinğe, 

 

yerine

 

⟓Ⱈ

keymen

 

gibi

 

Ɔ৬

diya

 

diye

 

X, ⧽મ↓

aks, olrayak

 

olarak

 

ᒍ〟

ilen

 

ile

-ip (ıp, up, üp)

⊲⊲↾Ḻ 

(Kalkıp)

   

-arak (-erek)

Ḷ⊲ર↓

(bakarak)

   

-madan (-meden)

ГᒍMЭƆ〟

(gelmeden)

   

-maksızın (-meksizin)

ГᒍMЭ⟓๛ᓬ〟

(gelmeksizin)

   

-dıkça (-dikçe, -tıkça, -tikçe)

ГᒍƆ↓Ċ

(Baktıkça)

   

-ınca (-ince)

ГᒍƝC

(Gelence)

   

-alı (-eli)

Гᒍ⥌ᒍ↾

(Geleli)

   

-ken

Гᒍર ↾⟓〟

(Geler iken)

   

-a ( ... -a ... -a)

Ḷᛠ⥌ Ċ⊲⥌

(bataa çıka)

   

-e (... -e …. -e)

ГᒍЭ ГƆ

(Gele Gede)

   

... -r ... -maz ( ... -r ... -mez)

⥌ᒍર ⥌ᒍM⥌ᓬ

(Alar almaz)

   

-asıya (-esiye)

Ȫᒍ≾↾৬

(Ölesiye)

   

-casına (-cesine)

Ḷ⊲રC๛Й

(Bakarcasınnu)

   

zu

ᓬᎧ, ᛠᎧ (Zu, Tu)

Э, ∧, ৬, (e, a, ya, ye)

   

bay

ḶI (Bay) - tarafından/yanında

৬〟Ɔ (yanında)

   

mit

M↾ᛠ, ϢIᛠ (mit, wit)

ᒍ〟(len)

   
 

-

Ɔ〟 Бཞ (-den beri)

   
 

-

Ꭷᓬર〟Ɔ(üzerinde)

   
 

-

Бཞ๛Ɔ (berisinde)

   
 

Й৬ર (Nuyar)

৬Ɲ〟Ɔ (yanında), ĊП〟Ɔ (çipinde)

   
 

↾Ɲ (in), Ƒ..↾ (Efiy)

↾Ċ〟Ɔ (içinde)

   
 

ᎧƝᛠર (Unter)

⥌ᒍᛠ〟Ɔ (altında)

   
 

-

ȪГ❞Ɔ (Ögünde)

   

nuan

Й ⥌Ɲ

Nu Aan

 

Ne zaman

 

Й ⊲ ⥌Ɲ

Nu kal aan

 

Ne kadar Zaman

 

⊲Ċ ⟓ᓬ

Kaç keyz

 

Kaç kez

 

৬⊲〟Ɔ

Yakında

 

Yakında

 

⧽Ɔ〟 じ❞મ

Oldan Sonray

 

Ondan sonra

 

⥌≾.MƆ

Aeşemdi

 

Şu anda

 

ᛠ❞I〟

Tüneyin

 

Dün

 

ḶГ❞

Bugün

 

Bugün

 

⥌≾.MƆ৬ ⊲ഥર

Aeşemdeye kaldar

 

Şimdiye kadar

 

๛↓Ċ

Sıkça

 

Sık sık/Sıkça

 

Бર ⟓ᓬ

Ber Keyz

 

Birkez

 

Ḷᓬ〟

Bazen

 

Bazen

 

ર ≾Ƒર

Er sefer

 

Her sefer

 

⥌≾.MƆ

Aeşimdi

 

Şimdi

 

⥌୨ᒍ〟

Evlen

 

Öğlen

 

じ❞મ

Sonray

 

Sonra

 

ᛠ❞I〟Э ⊲ഥર

Tüneyine kaldar

 

Düne kadar

 

ഥ⥌↾Ⱈ

Daa’imen

 

Daima

 

ᒍƝГ

Lenge

 

Uzun zaman

 

Йഥ

Nudıy

 

Nadir

 

⥌મ-๛મ

Aray-Sinray

 

Ara sıra

 

ર Г❞

Er gün

 

Her gün

 

ર で୨웃

Er Havrtay

 

Her hafta

Й

Й

Ne

Nû Aan

Й ⥌Ɲ

Nû Aan

Й ⥌Ɲ

Ne zaman

Nûray

Йમ

Nûray

Йમ

Nere

Nûrayda

ЙમƆ

Nûrayda

ЙમƆ

Nerede

Nûraydan

ЙમƆ〟

Nûraydan

ЙમƆ〟

Nereden

Nûrayii

Йમ..↾

Nûrayii

Йમ..↾

Neresi

Nûrayga

ЙમГ

Nûrayga

ЙમГ

Nereye

Nûkal

Й⊲

Nûkal

Й⊲

Ne kadar

Niye olmasın

ƝI৬ ⧽M⥌๛

Niye olmasın

ƝI৬ ⧽M⥌๛

Neden olmasın

Nûçik

ЙĊ↓

Nûçik

ЙĊ↓

Nasıl

Nûsin

Й๛

Nûsin

Й๛

Nasıl

Kangı

⊲ƝГ

Kangı

⊲ƝГ

Hangi

Kim

⟓↾M

Kim

⟓↾M

Kim

Maan

M⥌Ɲ

Maan

 
  •  

Berriy

Бરཞ

Berriy

 

Birisi, herhangi birisi

Kimse, heç kimse

⟓↾M≾Э, ԋĊ ⟓↾M≾Э

Kimse, heç kimse

 

Kimse, hiç kimse

Jarkal

Ĵર⊲

Jarkal

 

Herkes

Erkangı

ર⊲ƝГ

Erkangı

 

Herhangi

Hamasii

でM⥌๛..↾

Hamasii

 

Hepsi

Ber şay

Бર Ұ

Ber şay

 

Bir şey

ber kaç

Бર ⊲Ċ

ber kaç

 

Bir kaç

Beraz

Бર⥌ഥ’

Beraz

 

Biraz

Berçoh

БરĊOで

Berçoh

 

Bir çok

Özi

Ȫᓬ..↾

Özi

 

Kendisi

Öteki

ȪᛠӃ

Öteki

 

Öteki

Berriyki

БરཞӃ

Berriyki

 

Beriki

Değerki

ƆGરӃ

Değerki

 

Diğeri

 

ᛠᎧ Гᒍ

(Tu gel)

 

gelmek

 

ᓬᎧ Ḷ⊲

(Zu bak)

 

bakmak

 

MΛで〟

(Mahın)

 

yapmak

 

Ḷ⊲≾.

(bakaş)

 

bakmak

 

Ḷ⊲M⥌  

(bakma)

 

bakmak

 

Ḷ⊲Ɲ

(Bakan)

 

bakmak

 

ГᒍMЭ⟓

Gelmek

 

gelmek

 

Ḷ⊲M∧⊲

Bakmak

 

bakmak

 

MΛで〟

Mahın

 

yapmak

 

Ḷમ

Buray

 

Burası

 

⧽મ

Olray

 

Orası

 

≾Ꭷ.મ

Şuray

 

Şurası

 

↾Ċમ

İçrey

 

İçeri

 

ഥ≾.મ

Dışray

 

Dışarı

 

Ꭷ≾’મ

Üsray

 

Üst

 

ᕴ↓મ

Yukray

 

Yukarı

 

⥌じમ

Asayray

 

Aşağı

 

≾G

sağ

 

Sağ

 

≾⧽

sol

 

Sol

 

Ȫᛠમ

Öteray

 

Öte

 

⧽G〟

Olğan

 

Olan

Geniş zaman -en köklü (⥌ƆM↾ર〟)

MЭ⟓

Özne+Y.fiil + E. fiil+mek

Ⱈ  Ϣર ≾ⱱMЭ⟓. 

(Men war sevmek)

Severim

Şimdiki Zaman

Özne+Y.fiil + E. fiil+en

Ⱈ Ϣર Б୨❞Ɔર〟ᒍӬ Ḷ. 

(Men war bevunderen la bu.)

Ben buna hayranım/ hayran kaldım.

Gelecek Zaman

Özne + E.fiil+riy

Ⱈ ≾ⱱཞ.

(Men sevriy)

Seviyorum

-dili Geçmiş Zaman

⥌CĴ

Özne + Y. fiil + E. Fiil+ecaj+ş. eki

Ⱈ Ϣર ≾ⱱ⥌CĴⰘ .

(Men war sevecej)

Seveceğim

-mişli Geçmiş Zaman

Ɔ

Özne + Y. fiil + E. Fiil+di+ş. eki

Ⱈ ϢᎧરƆ ≾ⱱƆⰘ. 

Men wurde sevdimen)

Sevdim

Şart-Dilek Kipi

M≾.

Özne + Y. fiil + E.fiil+miş+Ş.ek

Ⱈ ϢOરƆ ≾ⱱM≾.Ⱈ .

(Men worde sevmişmen)

Sevmişim

İstek Kipi

β

Özne + E.fiil+sem

Ⱈ ≾ⱱβM.

(Men sevsem)

Sevsem

Edilgen Pasif Kipi

I

Özne + E.fiil + ay

Ⱈ ≾ⱱI.

(Men Sevay)

Seveyim

Şart-Koşul Kipi

〟 -  ᒍ

Özne + Y. fiil + Esas fiil+el+di+Ş.eki

≾ⱱᒍƆⰘ 

(sevildimen)

Sevildim

Tezlik Kipi

≾Э

Özne + E. fiil+Ş.eki+se

≾ⱱરⰘ≾Э

(Severmenese)

Seversem

Emir Kipi

↾ⱱર

Özne + E.fiil+ver

๛ ≾ⱱ↾ⱱર.

(Sin seviver)

Seviver

Sürdürüm Kipi

-

Esas fiil

≾ⱱ! (Sev)

Sev

Ezelden-Ebed Kipi

ᕴOમ

Özne + Y. fiil + E.fiil+yor

Ⱈ Ϣર ≾ⱱᕴOમ.

(Men war seviyor.)

Seviyorum

Ezelden-Ebed Kipi

Özne + Y. fiil+ing

Ⱈ Ϣર ≾ⱱ⥙.

(Men war seving)

Her dair severim.

-land

૪ƝƆ° 

land

CરⰘ૪ƝƆ°

Almanya

-ya

ya

CરⰘ৬

Almanya

-i

..↾

iy

CરⰘ..↾

Alman

-estan

≾웃〟

estan

CરⰘ≾웃〟

Almanya

-yalı

৬ᒍ↾

yalı

CરⰘ৬ᒍ↾ 

Almanyalı

-li

ᒍ↾

li

“CરⰘ৬ᒍ↾

Almanyalı

-eş

≾.

CરⰘ≾.

Cermeneş

-ce

C

ce

CરⰘC

Cermence

lesen-i

ᒍ≾Ɲ..↾ 

leseni

ᒍ≾Ɲ..↾ CરⰘ

Lesen-i Cermen

Eksiklik じᎧ’’БてЙⰘ Sûbhaynû じᎧ’’БてЙ Ben her türlü noksanlık-eksiklikten uzağım.
Tekil Dilek  Ɲ≾.ΛⰘ Enşeamen Ɲ≾.Λ Ben dilersem, istersem, arzularsam, koşul koşarsam
Tekil Dilek  M≾.ΛⰘ Meşeamen M≾.Λ Ben dilersem, istersem, arzularsam, koşul koşarsam
Tarzında ⥌ᒍӬ Alatürk ⥌ᒍӬᛠᎧ’ર⟓ Türk tarzında, Türk usulü ve özelliği... 

Kategori: Dil Bilgisi | Yazar: jungnet (20.07.2020)
Gösterim: 814 | Etiketler: ekler, yapılar, edatlar | Değerlendirme: 0.0/0
Yorum / Soru-Cevaplar: 0
omForm">
avatar